61MM-BI01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน บิน PG (Jan-Mar 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 01-03, 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 12,900
 61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG (Jan-Apr 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 19-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 02-04, 16-18 ก.พ. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 01-03 มี.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 16-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 06 เม.ย.-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 27-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 11,900
 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG (Jan-Apr 2018)
❀ 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 18, 25 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 01, 08, 22 ก.พ. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 01 มี.ค. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า 15, 22 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 29 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 05 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า 19, 26 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 28 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,900
 61MM-BI04 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (B) 4 วัน 3 คืน บิน PG (Jan-Apr 2018)
❀ 61MM-BI04 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (B) 4 วัน 3 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 18, 25 ม.ค. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 01, 08, 22 ก.พ. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 01 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์พม่า 15, 22 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 29 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 05 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์พม่า 19, 26 เม.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 28 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
 61MM-BI05 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน บิน FD (Jan-Mar 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI05 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 11-15 ม.ค. 2561 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 25-29 ม.ค. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 08-12, 22-26 ก.พ. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-05 มี.ค. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 24,900