61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG (Apr 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 06 เม.ย.-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 27-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 11,900
 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG (Apr 2018)
❀ 61MM-BI03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (A) 4 วัน 3 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 05 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า 19, 26 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์พม่า 28 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,900
 61MM-BI04 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (B) 4 วัน 3 คืน บิน PG (Apr 2018)
❀ 61MM-BI04 ทัวร์พม่า พุกาม มัณทะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (B) 4 วัน 3 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า 05 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์พม่า 19, 26 เม.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์พม่า 28 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
 61MM-SPR01 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน 8M (Apr 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-SPR01 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน 8M
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า สงกรานต์ 2561 : 11-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 19,900
 61MM-SPR02 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง อิ่มบุญ 2 วัน 1 คืน บิน 8M (Apr-May 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-SPR02 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง อิ่มบุญ 2 วัน 1 คืน บิน 8M
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 07-08, 21-22, 28-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 8,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 8,900
 61MM-SPR03 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บิน FD (Jul-Dec 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-SPR03 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 23-24 ก.ค. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 02-03, 24-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 10-11 ต.ค. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 23-24 พ.ย. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 9,900