61SHA-SS05 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS05 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 18-22 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 09-13, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ มิ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
 61SHA-SS06 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS06 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน บิน FM-MU
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 18-22 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 09-13, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ มิ.ย. 2561 ท่านละ 20,999
 61SHA-SS07 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM (Apr-Jun 2018)
❀ 61SHA-SS07 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พ.ค. - มิ.ย. ท่านละ 19,999
 61SHA-SS08 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS08 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันจักรี 04-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 14-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พ.ค.-มิ.ย. ท่านละ 23,999