61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH (Apr-May 2018)
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018
❀ 61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา วันแรงงาน 2561 : 01-05 พ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ (May 2018)
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018
❀ 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 29,999