61GL-SS01 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Dec 2017, Mar 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2560-2561
❀ 61GL-SS01 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน (วันพ่อแห่งชาติ) 2560 : 01-06 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 01-06, 09-14 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,799