61JG-BL01 ทัวร์จีน เสฉวน มหากุศล เฉินตู เล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2018)

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2561
❀ 61JG-BL01 ทัวร์จีน เสฉวน มหากุศล เฉินตู เล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2561 : 01-04 ก.พ. 2561 ท่านละ 19,800

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน เฉินตู 2561

❀ 61JG-BL01 ทัวร์จีน เสฉวน มหากุศล เฉินตู เล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน TG

❀ เฉิงตู- ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-วัดเป้ากั๋ว- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-โชว์พันหน้า
❀ บินสายการบินไทย ที่พัก อาหาร อย่างดีทุกมื้อ

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
❀ วันที่สอง ง้อไบ๊ – วัดฝูฝู่ – วัดเป้ากั๋ว – วัดต้าฝอฉานย่วน
❀ วันที่สาม ง้อไบ๊–เฉินตู–ร้านบัวหิมะ–ร้านผ้าไหม–ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่-โชว์พันหน้า
❀ วันที่สี่ ร้านหมอน-ถนนโบราณจินหลี่-สุวรรณภูมิ